Hoppa till innehåll
Beställdes före 23:59, skickas i morgon!
Beställdes före 23:59, skickas i morgon!

Allmänna villkor

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och genomförande

Artikel 12 - Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 - Klagomål

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Kompletterande eller annorlunda bestämmelserArtikel 1 - Definitioner

I dessa villkor används följande termer:


ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
Konsument: en fysisk person som inte agerar i yrkesmässigt eller affärsmässigt syfte och som har ett distansavtal med näringsidkaren;
Dag: kalenderdag;
Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller inköpsskyldigheten sprids över tiden;
Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och återge den i oförändrad form.
Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
Förlaga: den förlaga till ångerblankett som näringsidkaren tillhandahåller och som en konsument kan fylla i om han eller hon vill utöva sin ångerrätt.
Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
Distansavtal: ett avtal där man uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.
Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.


Artikel 2 - Företagarens identitet

MC Ecom

E-postadress: info@boomz.nl

Handelskammarens nummer: 80120253

BTW-identificatienummer: NL861560759B01Om entreprenörens verksamhet omfattas av ett relevant tillståndssystem: uppgifter om tillsynsmyndigheten.


Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;
Yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den har utfärdats;
En hänvisning till de yrkesregler som är tillämpliga i Nederländerna och uppgifter om var och hur man kan få tillgång till dessa yrkesregler. 

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och alla avtal som ingås på distans och beställningar mellan företagaren och konsumenter.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning hos näringsidkaren och att de på konsumentens begäran ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och konsumenten kan i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är ogiltiga eller upphävs helt eller delvis, kommer resten av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och bestämmelsen i fråga kommer utan dröjsmål att ersättas i ömsesidigt samråd med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig den ursprungliga bestämmelsens innebörd.
 6. Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
 7. Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas i enlighet med andan i dessa villkor.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder är dessa en sann återspegling av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet som är bindande för entreprenören.
 4. Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.
 5. Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande
i synnerhet:
 • priset inklusive skatter;
 • de eventuella kostnaderna för transporten;
 • Hur avtalet ska ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
 • Om ångerrätten är tillämplig eller inte;
 • Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;
 • Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
 • Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
 • Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan ta del av det;
 • Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, korrigera dem;
 • Alla andra språk på vilka avtalet kan ingås utöver nederländska;
 • de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg, och
 • distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.
 • Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material. 

 

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för detta är uppfyllda.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet upprättas elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren får - inom lagstadgade gränser - inhämta information om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla fakta och faktorer som är relevanta för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om näringsidkaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avvisa en beställning eller begäran med angivande av skäl eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
 5. Företagaren kommer att produkten eller tjänsten till konsumenten följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett lättillgängligt sätt kan lagras på ett varaktigt medium, skicka:
 6. Besöksadress till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
 7. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
 8. information om garantier och befintlig service efter försäljning;
 9. De uppgifter som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, om inte näringsidkaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks.
 10. Kraven på uppsägning av kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid.
 11. Om det rör sig om ett avtal som gäller under en viss tid, gäller bestämmelsen i föregående punkt endast för den första leveransen.
 12. Varje avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillräckligt tillgängliga.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter kan konsumenten säga upp avtalet i 14 dagar utan att ange någon orsak till att det upplöses. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten.
 2. Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han återlämna produkten med alla medföljande tillbehör och - om rimligen möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.
 3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela näringsidkaren detta inom 14 dagar efter det att han eller hon har mottagit produkten. Konsumenten ska meddela detta på blanketten. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis.
 4. Om konsumenten vid utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

  Vid leverans av tjänster:

  1. Vid tillhandahållande av tjänster kan konsumenten säga upp avtalet utan att ange någon anledning till upplösning i minst 14 dagar från och med den dag då avtalet ingicks.
  2. För att utnyttja sin ångerrätt ska konsumenten rikta in sig på näringsidkaren vid leveransen och/eller senast vid den aktuella leveransen på rimliga och tydliga instruktioner.

  Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

  1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kan han eller hon högst debiteras kostnaderna för returfrakten.
  2. Om konsumenten har betalat ett belopp ska operatören så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter det att konsumenten har frånträtt avtalet, återbetala detta belopp. Förutsättningen är att produkten redan har mottagits av säljaren eller att det finns ett avgörande bevis för att produkten har returnerats fullständigt. Återbetalningen sker via samma betalningsmetod som konsumenten använt, om inte konsumenten uttryckligen godkänner en annan betalningsmetod.
  3. Om produkten skadas på grund av att konsumenten har hanterat den vårdslöst, är konsumenten ansvarig för produktens eventuella värdeminskning.
  4. Konsumenten kan inte hållas ansvarig för en eventuell minskning av produktens värde om näringsidkaren inte har lämnat all den information som krävs enligt lagen om ångerrätt, vilket måste ske innan köpeavtalet ingås.

    

   Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

   1. Näringsidkaren kan utesluta att konsumenten har ångerrätt för produkter som definieras i punkterna 2 och 3. Förbudet mot ångerrätt är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid före avtalets ingående.
   1. Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter som
   2. som har skapats av näringsidkaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
   3. som är klart personliga till sin natur;
   4. De kan inte återlämnas på grund av sin karaktär;
   5. som förstörs eller åldras snabbt;
   6. vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
   7. För enskilda tidningar och tidskrifter;
   8. För ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen på.
   9. För hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på.
   10. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster
   11. om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
   12. Varav leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut; 

   Artikel 9 - Priset

   1. Under den period som nämns i erbjudandet höjs inte priserna på produkterna och/eller tjänsterna, med undantag för prisändringar på grund av ändringar i momssatserna.
   2. I motsats till vad som sägs i föregående stycke får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.
   3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagstiftning eller föreskrifter.
   4. Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
   5. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
   6. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
   7. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
   8. Alla priser kan innehålla tryckfel och tryckfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid feltryck är företagaren inte skyldig att leverera produkten till fel pris.

     

    Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

    1. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och på dagen för avtalets ingående gällande lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
    2. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten på grundval av avtalet kan göra gällande mot företagaren.
    3. Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom två månader efter leveransen. Produkterna ska returneras i originalförpackningen och i nytt skick.
    4. Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren är aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.
    5. Garantin gäller inte om:
     • Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;
     • De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;
     • Bristen är helt eller delvis ett resultat av statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.
      

     Artikel 11 - Leverans och genomförande

     1. Operatören ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagandet och genomförandet av beställningar av produkter och vid bedömningen av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
     2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
     3. Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel ska företaget ta emot beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte utförs eller endast delvis utförs ska konsumenten få dem senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i detta fall rätt att säga upp avtalet utan påföljd. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
     4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte dra några rättigheter av de leveransdatum som anges. Överskridande av en tidsfrist ger inte konsumenten rätt till ersättning.
     5. Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska operatören återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men minst inom 14 dagar efter upplösningen.
     6. Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsartikel levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.
     7. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och av entreprenören meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

       

      Artikel 12 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

      Uppsägning

      1. Konsumenten kan ingå avtal på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
      2. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster i slutet av den fasta löptiden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
      3. Konsumenten kan i de föregående punkterna avtal:
       • säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
       • åtminstone avsluta dem på samma sätt som de ingicks av företagaren;
       • alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som den som innehavaren själv har fastställt.


        Förnyelse

        1. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
        2. Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förnyade avtalet före utgången av förnyelseperioden, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
        3. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.
        4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte automatiskt utan upphör vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

         Varaktighet

         1. Om ett avtal varar mer än ett år kan konsumenten efter ett års avtalstid när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimligheten och rättvisan gör att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna avtalstiden.

          

         Artikel 13 - Betalning

         1. Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det rör sig om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna period börja löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
         2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.
         3. Om konsumenten inte uppfyller sina skyldigheter har operatören, med förbehåll för rättsliga begränsningar, rätt att förskottera konsumenten rimliga kostnader för att ta ut avgifter.

          

           

          Artikel 15 - Ångerrätt


          Du har rätt att annullera din beställning upp till 14 dagar efter mottagandet utan att ange någon anledning. Efter annulleringen har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera din produkt. Du kommer att krediteras hela orderbeloppet inklusive fraktkostnader. Endast kostnaden för att returnera produkten från ditt hem till butiken betalas av dig. Om du utnyttjar din ångerrätt ska produkten returneras med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren. Om du vill utnyttja denna rättighet kan du kontakta oss på info@boomz.se. Vi återbetalar då beställningsbeloppet inom 14 dagar efter att vi har informerat dig om din retur, förutsatt att produkten redan har mottagits i gott skick.

          Undantag återkommer

          Produkter som uppfyller en eller flera punkter kan inte returneras:

          1. Med förseglade produkter. Om förseglingen bryts kan dessa produkter inte returneras.
          2. Som har skapats av företagaren enligt konsumentens specifikationer;
          3. som är klart personliga till sin natur;
          4. De kan till sin natur inte återlämnas;
          5. som förstörs eller åldras snabbt;
          6. vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
          7. För enskilda tidningar och tidskrifter;
          8. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på 

          Artikel 16 - Tvister

          1. Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan näringsidkaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor. Även om konsumenten bor utomlands.
          2. Wienkonventionen om försäljning är inte tillämplig.

           

          Artikel 17 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

          Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare.